Säännöt

Ammattienedistämissäätiö ael sr:n säännöt

1. Säätiön perustajat, nimi, tarkoitus, toimintamuodot ja kotipaikka

1 §

Säätiön nimi on Ammattienedistämissäätiö AEL sr,
Stiftelsen för yrkesfrämjande AEL sr ja
Foundation for Occupational Development AEL sr
Säätiön kotipaikka on Helsinki.
Säätiön ovat perustaneet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry, Pienteollisuuden Keskusliitto r.y ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää ihmisten, yritysten ja yhteisöjen teknistä osaamista ja kilpailukykyä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi järjestää julkisin varoin toteutettavaa koulutusta, järjestää tutkintoja eri organisaatiotasoille, harjoittaa toimintaansa liittyvää tutkimusta, teknistä neuvontaa ja antaa lausuntoja, harjoittaa maksullista koulutusliiketoimintaa, järjestää näyttelyitä,kehittää opetusmateriaalia ja opetusmenetelmiä, jakaa apurahoja ja muuta avustusta tarkoitusta edistävään toimintaan toteuttaa tarkoitustaan kaikilla muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla. Toiminnassaan säätiö voi ottaa huomioon koko maan sekä elinkeinoelämän kansainvälistymisen tarpeet. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan osittain tai kokonaan omistamiensa yhtiöiden kautta taikka muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä.

2. Säätiön talous ja hallinto

4 §

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

5 §

Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

6 §

Säätiötä edustaa ja sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii säätiön hallitus.

Hallitukseen kuuluu 9–13 jäsentä.

Elinkeinoelämän keskusliitto ry:llä on oikeus valita kolme jäsentä, Suomen Yrittäjät ry:llä ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:llä kummallakin on oikeus valita kaksi jäsentä sekä Helsingin kaupungilla, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:llä, Metsäteollisuus ry:llä, ProAgria Keskusten Liitto ry:llä, STTK ry:llä ja Akava ry:llä kullakin yksi jäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi päättyy sen hallituksen varsinaisen kokouksen päättyessä, jossa toimikauden 4. tilinpäätös vahvistetaan.

Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy kesken toimikauden, valitsijataho valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista jäsenistä.

Kutsu hallituksen kokouksiin lähetetään kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

7 §

Hallituksen tehtävänä on

1. päättää säätiön taloudesta,
2. asettaa tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat,
3. ottaa ja erottaa säätiön toimitusjohtaja,
4. päättää säätiön toimitusjohtajan palkkaeduista,
5. vahvistaa säätiölle kutakin toimikautta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio ennen toimikauden alkua,
6. käsitellä aloitteita säätiön toiminnan kehittämiseksi,
7. valvoa, että valtion viranomaiset saavat haluamansa tiedot.

8 §

Hallituksen varsinainen kokous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa

esitetään
1. tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta;

päätetään
2. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä;
3. hallitusten jäsenten kokouspalkkioista;

valitaan
4. tilikausittain tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia, taikka tilintarkastusyhteisö.

9 §

Säätiön toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä säätiölain mukaisesti.

10 §

Säätiötä edustaa paitsi hallitus myös toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi myös antaa edustamisoikeuksia.

11 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa.

Jos tilintarkastuskertomus antaa aihetta, hallituksen on kokoonnuttava viipymättä päättämään tilintarkastuskertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä.

Vuosittain ennen kesäkuun loppua on jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

3. Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

12 §

näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään 3/4 hallituksen jäsenistä kannatettava ehdotusta.

sääntöjen muutokselle on saatava perustajajärjestöjen hyväksyminen

säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

jos säätiö purkautuu tai se lakkautetaan, käytettäköön jäljellä olevat varat yleishyödyllisellä tavalla ammattien edistämisen hyväksi viimeisen hallituksen, jos sellainen on, tai muussa tapauksessa valtioneuvoston määräämällä tavalla.

Pysy ajan tasalla!

Kirjaudu sisään​